Loading...
Sigurnost2018-11-16T12:08:00+02:00

Zaštita na radu | Zaštita od požara | Civilna zaštita

U današnje vrijeme nijedan poslovni subjekt ne može s potpunom sigurnošću reći kako je postigao potpunu razinu zaštite od svih oblika ugrožavanja, no određenim mjerama i postupcima mogu se prije svega utvrditi sigurnosni rizici, provesti njihova procjena i preventivno primijeniti određene mjere i aktivnosti pomoću kojih će se otkloniti opasnosti, a posljedice, ako ne spriječiti, onda bar ublažiti. Radi kvalitetne zaštite poslovanja neophodan je, pored ostalog, ljudski potencijal s potrebnom razinom znanja i kompetencija, koji će pravovremeno, objektivno i točno prepoznati potencijalne opasnosti i prijetnje te poduzeti odgovarajuće mjere i aktivnosti u cilju njihovog otklanjanja.

Takav pristup od odgovornih osoba u organizacijama traži da za poslove sigurnosti angažira subjekte koji će stalno i sveobuhvatno pratiti sigurnosnu situaciju, prepoznavati nove pojavne oblike ugrožavanja te neprestano stjecati potrebna znanja, vještine i sposobnosti za učinkovito umanjivanje svih mogućih rizika koju dovode do štetnih pojava za poslovanje.

Naše usluge iz područja sigurnosti podijelili smo u 3 osnovna područja:

⇒ zaštita na radu,

⇒ zaštita od požara,

⇒ civilna zaštita.

Zaštita na radu

Naši stručnjaci za vas mogu obaviti niz poslova iz područja zaštite na radu:

obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca,
izrada elaborata i stručnih studija na temu zaštite i sigurnosti na radu,
izrada studija o kvaliteti zaštitne opreme na radu,
izrada Procjene rizika prema metodi propisanoj Prilogom I. Pravilnika o izradi procjene rizika (N.N., br. 112/14.) i Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14 NN 71/14, 118/14, 154/14),
izrada Pravilnika o zaštiti na radu,
pružanje pomoći i savjetovanja poslodavaca i radnika u slučaju ozljede na radu i profesionalnih oboljenja,
izrada Plana i programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način,
osposobljavanje radnika za rad na siguran način,
osposobljavanje poslodavaca ili njihovih ovlaštenika i povjerenika, radnika za zaštitu na radu iz područja zaštite na radu,
izrada pisanih uputa za rad na siguran način i osobnu zaštitnu opremu,
izrada Plana evakuacije i spašavanja,
izrada Sigurnosno-tehničkih listova (STL, MSDS),
organiziranje savjetovanja i seminara u svezi zaštite na radu,
pružanje pomoći kod planiranja, uređivanja i izgradnje novih poslovnih i stambenih objekata u smislu zaštite i sigurnosti na radu te zaštite od požara.

Zaštita od požara

Naši stručnjaci za vas mogu obaviti niz poslova iz područja zaštite od požara:

izrada procjene ugroženosti od požara i tehničkih eksplozija,
izrada plana zaštite od požara i tehničkih eksplozija,
izrada pravilnika o zaštiti od požara,
osposobljavanje radnika i pučanstva od zaštite od požara,
savjetovanje na temu implementacije različitih elemenata zaštite od požara,
savjetovanje glede provedbe preventivnih mjera u zaštiti od požara,
savjetovanje na temu vatrogastva,
posredovanje u distribuciji profesionalne vatrogasne opreme i vozila na domaćem i stranom tržištu,
organiziranje savjetovanja i seminara u svezi zaštite od požara.

Civilna zaštita

Naši stručnjaci za vas mogu obaviti niz poslova iz područja zaštite od požara:

izrada Procjene rizika od velikih nesreća,
izrada samoprocjene o potrebi izrade Procjene rizika,
izrada Plana djelovanja civilne zaštite,
izrada zajedničkog plana djelovanja civilne zaštite dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje su zajednički organizirale obavljanje poslova civilne zaštite iz svoga samoupravnog djelokruga,
izrada Vanjskih planova zaštite i spašavanja jedinica područne (regionalne) samouprave u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari,
izrada Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari,
izrada Operativnih planova pravnih osoba koje djelatnost obavljaju korištenjem opasnih tvari,
izrada Operativnih planova civilne zaštite pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite,
konzultantske usluge u provođenju poslova iz područja civilne zaštite:
poslovi i zadaće vezane uz vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite,
izrada izvoda za operativne snage i ostale sudionike sustava civilne zaštite,
praćenje i ažuriranje postojećih planskih dokumenata (temeljem izmjene zakonske regulative promjene ljudskih i materijalnih resursa i dr.),
izrada godišnje analize stanja, izrada godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite, izrada smjernica i drugih potrebnih dokumenta,
poslovi vezani uz ustroj i popunu te mobilizacijsku spremnost obveznika civilne zaštite: raspoređivanje pripadnika postrojbe civilne zaštite, ažuriranje i smotriranje postrojbe, izrada pozivarskog sustava, tisak mobilizacijskih poziva, izrada naputaka za tekliće raznosače poziva, osposobljavanje teklića.
izrada plana vježbi civilne zaštite,
izrada elaborata za vježbe civilne zaštite, vatrogastva i drugih srodnih službi,
provođenje poslova i zadaća vezanih uz osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga,
smotra operativnih snaga sustava civilne zaštite (prezentacija o mogućim ugrozama i djelovanju snaga prema mjerama zaštite i spašavanja iz planskih dokumenata),
organiziranje savjetovanja i seminara u svezi civilne zaštite,
davanje stručnih tumačenja, suradnja vezana uz izradu procjene rizika i planova civilne zaštite, operativnih planova i dr.

SURAĐUJTE S NAMA

Naš tim čine stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u području sigurnosti, računalstva, prava i drugih srodnih struka.

POŠALJITE UPIT